Juridisk policy

Denna hemsida har utformats av Wohlins i syfte att tillhandahålla allmän information om vår verksamhet. Wohlins äger och sköter hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående information, ändra och göra tillägg till hemsidan.

Rättigheter

Samtliga rättigheter till innehållet på vår webbplats är förbehållet Wohlins med ensamrätt, om inget annat uttryckligen anges. Inget material från denna webbplats får kopieras, reproduceras, postas eller distribueras, med undantag av att man kan nedladda en kopia för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Ansvar

Informationen på wohlins.com är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Vi lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan förekomma. Wohlins friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av något slag som kan ha uppstått i samband med användning av informationen på webbplatsen. Svensk lag ska vara tillämplig på webbplatsen.

Länkar

I de fall det förekommer länkar till andra webbplatser är dessa avsedda som vägledning för besökarna. Wohlins lämnar ingen garanti för innehållet på dessa sidor eller något av innehållet, produkterna eller tjänsterna som erbjuds.